Apdorojama informacija

Jūsų prašymas studijuoti LPM buvo pateiktas.

Informuosime Jus el. paštu apie tolimesnę atrankos eigą

Dokumentų teikimas internetu

Norint tęsti privalote prisijungti!

Prisijungti

Sutikimas dėl duomenų tikrinimo

2

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TIKRINIMO

Aš, , a. k. , pretenduodamas į tarnybą ar darbą policijoje, sutinku, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytais reikalavimais ir siekiant nustatyti mano asmens atitikimą šiems reikalavimams, valstybės bei žinybiniuose registruose ir informacinėse sistemose būtų tikrinami mano asmens duomenys:
– dėl teistumo (nesvarbu, ar teistumas išnyko, ar panaikintas, dėl pradėtų ir (ar) nutrauktų ikiteisminių tyrimų tikrinamojo asmens atžvilgiu);
– dėl taikytos administracinės atsakomybės per paskutinius 3 metus;
– dėl taikytų Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatyme nustatytų prevencinių poveikio priemonių taikymo;
– dėl duomenų apie atliktus tarnybinius patikrinimus, taikytas tarnybines nuobaudas, įteiktus pranešimus dėl tarnybinių nusižengimų (neatsižvelgiant į tai, ar nuobaudos galioja);
– dėl lojalumo Lietuvos valstybei (duomenis tikrina ir teikia Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas);
– dėl atliekamų kriminalinės žvalgybos tyrimų, informacijos patikrinimų;
– taip pat kiti duomenys, esantys Policijos kriminalinės žvalgybos informacinėse sistemose, Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje, Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje, pagal poreikį kituose valstybės bei žinybiniuose registruose ir informacinėse sistemose, viešuosiuose šaltiniuose, siekiant nustatyti, ar nėra kitų kompromituojančių duomenų.

Dokumentų teikimas internetu

3

ANKETA (GYVENIMO APRAŠYMAS)

Į visus klausimus prašome atsakyti sąžiningai ir išsamiai. Jūsų anketoje pateikti duomenys gali būti patikrinti teisės aktų nustatyta tvarka. Sąmoningai nuslėpus arba pateikus netikras žinias, Jūsų kandidatūra gali būti atmesta.

Asmeniniai duomenys

Gyvenamoji vieta

Faktinė gyvenamoji vieta:

Nurodykite gatvės pavadinimą, namo numerį, buto numerį (jei yra), kaimas, miestas arba rajonas.

Išsilavinimas

Nurodyti: vidurinis, nuosekliosios universitetinės, neuniversitetinės studijos ar nenuosekliosios studijos; kvalifikacinį laipsnį ir (ar) profesinę kvalifikaciją; specialybę.

Duomenys apie artimus asmenis

Kas yra artimi asmenys?
Artimi asmenys – tai asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio), partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka): tėvai (įtėviai), jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai; vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai; broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės), jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

Karinės prievolės

(alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos) atlikimas. Nurodykite kada ir kur atlikote tarnybą.

Ankstesnės darbovietės

per pastaruosius 5 metus.

Kalbų mokėjimas

Kas yra Europass lygiai?

Nurodykite kalbą ir įsivertinkite pagal Europass nuo A1 iki C2 lygio.

Kodėl norite stoti į LPM?

Įvardykite 3 motyvuojančius dalykus tarnauti vidaus tarnyboje (privaloma pateikti 3 dalykus).

Asmeninės savybės

Įvardykite 3 savo stipriąsias savybes ir 3 silpnąsias savybes (privaloma pateikti po 3 savybes).

Papildomi duomenys

Siųsdamas užpildytą anketą, Jūs patvirtinate, kad aukščiau pateikta informacija yra teisinga.

Skaitmeninės kopijos

4

Pateikite dokumentų skaitmenines kopijas

Pasidarykite ir pateikite šių dokumentų skaitmenines kopijas

Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopijos priekinė dalis

Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopijos nugarinė dalis

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. Jei tokio dokumento dar nesate gavę, pateikite jį tuomet, kai gausite nurodytu el. paštu.

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento prido kopiją. Jei tokio dokumento dar nesate gavę, pateikite jį tuomet, kai gausite nurodytu el. paštu.

Vairuotojo pažymėjimo kopijos priekinė dalis.

Vairuotojo pažymėjimo kopijos nugarinė dalis.