Kodėl verta būti policininku?

Policijos pareigūno darbas

Policininko darbas – pilnas iššūkių. Tačiau drąsus žmogus policijoje maksimaliai realizuos savo gyvenimo tikslus.
Čia įgausite unikalių įgūdžių ir atrasite išskirtinių karjeros galimybių.

Tad kviečiame jungtis prie mūsų ir padėti įgyvendinti motyvuotos bei veiksmingos policijos žmogui ir Valstybei viziją! Policijos misija – ginti Lietuvos žmonių teises ir laisves, saugoti visuomenę ir Valstybę, padėti žmogui, šeimai ir bendruomenei.

Ką mes siūlome?

Jei sėkmingai baigsite policijos pareigūnus rengiančią mokymo įstaigą, darbo vieta Jums bus garantuota. Užtikrinsime nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą ir karjeros galimybes. Žemiau rasite išsamios informacijos apie visas socialines garantijas, kurios suteikiamos policijos pareigūnams.

Policija: svarbūs faktai

Dydis

Tai – viena didžiausių organizacijų Lietuvoje.

Žmonės

Lietuvos policijoje dirba virš 10 000 žmonių.

Reikšmė

100 000 gyventojų tenka apie 300 policijos pareigūnų.

Patirtis

Kas trečias policijos darbuotojas turi daugiau nei 20 metų patirties.

Sudėtis

Daugiau nei 30 proc. policijos darbuotojų sudaro moterys.

Policininko darbo privalumai

SVEIKATOS IR GYVYBĖS DRAUDIMAS

Pareigūnų sveikata ir gyvybė visam jų tarnybos laikui valstybės biudžeto lėšomis privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su tarnyba, nuo nelaimingų atsitikimų vykstant į tarnybą ar grįžtant iš jos. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos pareigūnams Vyriausybės nustatyta tvarka apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ir savivaldybių biudžetų, savivaldybių sveikatos fondų lėšų.

TARNYBINIS BUTAS

Pareigūnas, kuris tarnybos vietovėje neturi nuosavybės teise priklausančio buto, namo ar jo dalies ir pastaruosius 5 metus nėra jo perleidęs, iš Vidaus reikalų ministerijos ar atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos atitinkamoje vietovėje turimo tarnybinių butų fondo gali būti aprūpinamas tarnybiniu butu. Pareigūnui, kuris neaprūpintas tarnybiniu butu pirmiau nurodyta tvarka, iš Vidaus reikalų ministerijai ar vidaus reikalų centrinei įstaigai skirtų lėšų mokami Vyriausybės nustatyto dydžio butpinigiai.

VALSTYBINĖ PENSIJA

Valstybinė pensija skiriama ir mokama išėjusiems iš tarnybos ir ištarnavusiems 25 ir daugiau metų pareigūnams.

MAITINIMOSI KOMPENSACIJA

Pareigūnai, vykdantys specialias tarnybines užduotis, taip pat atliekantys tarnybą lauko sąlygomis, aprūpinami maistu arba jiems mokama Vyriausybės nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija.

VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJA

Pareigūnui, kuris pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kompensuojamos važiavimo išlaidos, išskyrus išlaidas taksi.

UNIFORMA

Pareigūnai valstybės lėšomis aprūpinami tarnybine uniforma.

TEISINĖS PAGALBOS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJA

Pareigūnui, vykdžiusiam pavestus vidaus tarnybos uždavinius ir funkcijas bei viršijusiam tarnybinės rizikos ribas ir tuo padariusiam nusikalstamą veiką ar kitokį teisės pažeidimą arba nukentėjusiam vykdant tarnybines funkcijas ar dėl vidaus tarnybos, iš vidaus reikalų įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų gali būti kompensuojamos teisinės pagalbos išlaidos ar jų dalis.

KITOS KOMPENSACIJOS

Gali būti mokamos kitos kompensacijos, pašalpos ir kitos išmokos (pavyzdžiui, dėl jo paties ar jo šeimos narių ligos, šeimos narių mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo).

PAREIGINĖ ALGA, PRIEDAI, PRIEMOKOS

Policijos pareigūnams nustatomi pareiginės algos priedai už turimus laipsnius, apskaičiuojami pagal pareiginės algos bazinio dydžio koeficientus.

PAREIGŪNAMS MOKAMOS ŠIOS PRIEMOKOS:

 • už darbą, kai raštu pavedama laikinai atlikti ir kito pareigūno funkcijas;
 • už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis;
 • už darbą, kuris tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybinėms užduotims atlikti.

KAIP SKAIČIUOJAMAS STAŽAS?

Vidaus tarnybos stažas pareigūnui skaičiuojamas tarnybos pradžia laikant jo priėmimo į vidaus tarnybą datą. Į vidaus tarnybos stažą papildomai įskaitomas ir mokymosi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo ir karo mokyklose laikas.

PAPILDOMAS STAŽAS

Į vidaus tarnybos stažą įskaitoma ir pusė mokymosi kitose aukštosiose švietimo įstaigose laiko, jeigu jas baigę asmenys yra priimti į vidaus tarnybą per tris mėnesius, pailginant šį laikotarpį ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat būtinosios tarnybos kariuomenėje ar dalyvavimo kariniuose mokymuose trukme.

PAREIGŪNAMS KASMETINIŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖ NUSTATOMA ATSIŽVELGIANT Į PAREIGŪNŲ VIDAUS TARNYBOS STAŽĄ:

 • iki 10 metų – 30 kalendorinių dienų;
 • nuo 10 iki 15 metų – 35 kalendorinės dienos;
 • nuo 15 iki 20 metų – 40 kalendorinių dienų;
 • 20 metų ir daugiau – 45 kalendorinės dienos.

KITOS ATOSTOGOS

Paskatinimo tvarka, taip pat esant svarbioms priežastims vidaus reikalų ministras bei vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovai gali suteikti iki 10 kalendorinių dienų papildomų mokamų atostogų. Papildomų mokamų atostogų iki 5 kalendorinių dienų gali suteikti vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų įgalioti pareigūnai.

Pareigūnų darbo laiko trukmė negali būti ilgesnė nei 40 valandų per savaitę. Galimos ne daugiau kaip 8 valandos viršvalandžių per dieną. Pamainos trukmė kartu su viršvalandžiais negali būti ilgesnė nei 24 valandos.

PAREIGŪNAI GALI BŪTI SKATINAMI IR APDOVANOJAMI UŽ NEPRIEKAIŠTINGĄ IR PAVYZDINGĄ TARNYBINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMĄ:

 • padėka;
 • ne didesne kaip pareigūno vidutinis darbo užmokestis vienkartine pinigine išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka;
 • vardine dovana;
 • žinybiniu ženklu;
 • vardiniu ginklu;
 • suteikiant aukštesnį laipsnį.

Pareigūnai, tiesiogiai dalyvavę atskleidžiant ar ištiriant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta ar galėjo būti padaryta turtinė žala valstybei, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti skatinami ne didesne kaip pareigūno keturių vidutinių darbo užmokesčių dydžio vienkartine pinigine išmoka.

Pareigūnai gali būti pristatomi valstybės apdovanojimui gauti už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei.